جلسه مشترک اعضای شورا های  ولایتی 

 حزب وطن ولایت جوزجان وسرپل دایر شد 

 

 

جلسه مشترک اعضای شورا های ولایتی جوزجان ، سرپل و اعضای شورای شهر شبرغان حزب وطن تحت اجندای بررسی چگونگی مسایل مربوط به تحکیم و توسعه سازمان های حزبی ، پرداخت حق العضویت ها و مسایل تشکیلاتی بتاریخ ۳۰\۸\۱۳۹۹ مطابق به ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ تحت ریاست انجنیر محمد ایوب نیوند عضو هئیات اجرائیه شورای سراسری و رسیس شورای ولایتی جوزجان حزب وطن تدویر یافت .

در اغاز جلسه رفیق نیوند پیرامون انکشافات سیاسی و امنیتی در کشور و چگونگی توسعه و تحکیم ساختار های حزبی توضیحات مفصل ارایه نموده وتوجه اعضای شورا های رهبری را به مسوولیت های حزبی جلب نموده به ترویج سیستم گزارش دهی تاکید نمود . بعدآ مطابق به اجندا مصوب دو سند که اخیرا از جانب شعبه تبلیغات و مطالعات ستراتیزیک حزب تحت عناوین :

۱ ــ نگاه گذرا بر برخی مسایل و رویداد ها در کشور ؛

۲ ــ مساله وحدت در پرتو تجارب کار عملی در دو دهه اخیر ؛

    تهیه گردیده و در سایت راه ما ( ارگان نشراتی شورای سراسری حز ب وطن) به نشر رسیده است  مورد بحث رفقا قرار گرفتکاپي این اسناد در اختیار رفقای قرار داده شده و به پرسش های مطرح شده پاسخهای مفصل ارایهگردید ۰ رفقای توظیف شدند تا  کاپی اسناد متذکره را در اختیار همه اعضای حزب قرار دهند . متعاقبا تصمیم رهبری حزب  در مورد پرداخت  بموقع حق العضویت های حزبی که بنیاد انرا مصوبه اخیر شورای سراسری حزب تشکیل میدهد به شرکت کننده گان جلسه ابلاغگردید، اعضای جلسه ضمن ابراز حمایت کامل ازین تصامیم ، تحقق انرا تعهد کردند۰‌بعدا روی مسایل تشکیلاتی  و شیوه های کار سازمانی که در ان انظباط و دسپلین حزبی جدا رعایت گردد ، بحث همه جانبه صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید  جلسه به اتفاق ارا تصویب نمود که کار حزبی در رابطه با گسترش فعالیت شورای ولایتی سرپل  و سازمان حزبی  ولسوالی سانچارک  تشدید یابد۰ جلسه توافق نمود که نشست فعالین حزبی هرچه زود تردعوت گردد تا پيرامون  مسایل عمده حزبی تصامیم لازم اتخاذ گردد۰  جلسه همچنان ازاجراات ضعیف مقامات رهبری  حزب درشهرکابل انتقاد نمودند۰پیشنهادگردید تادرین رابط  یادداشتی از جانب  رئیس شورای ولایتی جوزجان  که در ان نظریات ارایه شده  از جانب رفقا انعکاس داده شده باشد ، تهیه و به مقامات رهبری  حزب  ارایه گردد تادرزمینه تصامیم لازم اتخاذ بدارند‌۰  جلسه درفضای کاملا صمیمانه و رفیقانه با سهم گیری فعال همه شرکت کننده گان  بعد از سه ساعت بحث  های سازنده و مفید به کار خود پایان داد۰ 

چپاول دارایی های مردم توسط زورمندان ، جنگ سالاران و مفسدین داخل حاکمیت

Druckversion | Sitemap Diese Seite weiterempfehlen
© Rahema نشر مجدد مضامین این صفحه با ذکر منبع مجاز است